Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove podporíme osobne výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 vás pozývame k tomu, aby ste na „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka a formou dobrovoľníckej pomoci pomohli desiatkam rozličných inštitúcií v celom meste. Toto podujatie sme nazvali "Popoludnie angažovanosti". Uskutoční sa v piatok 27. júla 2018 od 14:00 do 19:00 h na vybraných miestach. Pripravili sme ho v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom, predstaviteľmi dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto a ďalšími partnermi z celého kraja. Urobíme to v duchu špeciálnej príručky pre mladých DoCat, ktorú predstavíme na P18.

Samostatnou časťou popoludnia angažovanosti budú niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizujú miesto angažovanosti vo svojom štýle. Budú v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držať kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez DoCat výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti budú mať saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc.

Zoznámte sa miestami angažovanosti (rozdelené podľa činnosti a organizátorov: miesta spiritualít, organizácie, živé knižnice a reč skutkov):

MIESTA SPIRITUALÍT

jednotka_1
1. LABoratórium – MLADÍ OD SALEZIÁNOV (a.k.a. Domka and Laura)

Mladí mladým. Pre tých, o ktorých je okolie skalopevne presvedčené, že z nich budú saleziáni alebo sestry (a to aj keď sú zadaní), ale aj pre tých, ktorých zaujíma len kalčetový stôl.

Pre tých, ktorí by najradšej maturovali zo životopisu dona Bosca, ale aj pre tých, ktorí s ťažkosťami tušia, čo sú to tí saleziáni.Pre tých, ktorí našli radosť a naplnenie v nezištnom animátorstve v saleziánskej charizme, ale aj pre tých, ktorých zaujíma najmä ihrisko, lopta a lacná kofola. LABoratórium dona Bosca vyrába aj dnes radostných mladých s vyhrnutými rukávmi. Pridáš sa? Počet účastníkov: 5000 ľudí Uvidíme sa tu: Saleziáni dona Bosca, Jána Bottu 9; www.salezianipresov.sk
888x273
2. DOMČEK
Ahojte. Pozývame všetkých, ktorí poznajú Domček a Vysokú nad Uhom, ale aj tých, ktorí ho chcú spoznať, aby zažili s nami radosť zo spoznávania čistej lásky, akú zažívajú mnohí mladí na Púťach radosti. Počet účastníkov: 300 ľudí Stretneme sa tu: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77,080 01 Prešov;  www.domcek.org
eRko logo
3. ERKO – ZAŽI ČNOSTI V SPOLOČNOSTI 

Milý účastník P18, eRkár, sympatizant a možno aj budúci eRkár.?

Chceme ťa srdečne pozvať Zažiť čnosti v spoločnosti! Pozývame ťa na poobedie angažovanosti, ktoré môžeš naplno prežiť s nami eRkármi. Program bude pestrý a radostný, môžeš teda očakávať dobitie svojich bateRiek eRko energiou. Tiež sa môžeš tešiť na predstavenie našej novej ročnej témy a starých i nových priateľov. A ak eRkár nie si? Nevadí, pokojne príď! Vzájomne sa povzbudíme k odvahe žiť angažovane pre deti, žiť cnostne a konať dobro. Pretože svet to potrebuje. Svet potrebuje nás, mladých akčných ľudí, ktorí sa neboja šíriť radosť a pokoj. eRkár/neeRkár, tešíme sa na Teba!

Počet účastníkov: 150 ľudí

Uvidíme sa tu: Priestorypod farským kostolom Kráľovnej pokoja (Námestie Kráľovnej pokoja 1, Prešov) www.kralovnapokoja.sk

Logo FSE - Adam Zilinek
4. STRETNUTIE ROVEROV A STRÁŽKYŇ FSE (Federácia skautov Európy)

Možno ti chýba kompas aby si určil správny smer, kam máš v živote kráčať a kde je "tvoje miesto". Možno ti chýba úprimná radosť priateľov a podpora spoločenstva, aby si v živote napredoval. Možno si vždy chcel/a zažiť stretnutie v mužskej a ženskej spiritualite, ale dočítal/a si sa o ňom len v knižkách. Ak máš viac ako 17 rokov, pozývame ťa zažiť stretnutie roverov a strážkyň FSE! Vystúp zo svojej komfortnej zóny a odhaľ v sebe muža alebo ženu ktorým/ktorou chceš naozaj byť!

Počet účastníkov: 20 ľudí (10 mužov a 10 žien)

Zastav sa tu: Prešovská kalvária, Slávičia 13, Prešov

GODZONE
5. POPOLUDNIE ANGAŽOVANOSTI S PROJEKTOM GODZONE A GENERÁCIOU KIOBK
Ide ti o Božie kráľovstvo a chceš, aby o tom vedel celý Prešov? Tak určite nezmeškaj popoludnie angažovanosti s projektom Godzone – najprv ťa pozývame na chvály, následne nás povzbudí Julo Slovák do praktickej pomoci – prichystali sme si pre teba zaujímavú aktivitu, aby sa zo slov stali aj reálne skutky! Počet účastníkov: 200 ľudí Zaži Božie kráľovstvo tu: Evanjelická dvorana (na evanjelickom biskupskom úrade vedľa kostola sv. Mikuláša): Hlavná 137, Prešov; www.godzone.sk 

ORGANIZÁCIE

06._Pod T†borom 2
6. Blízko pri človeku bez domova
Pobytové a ambulantné sociálne služby slúžia pre ľudí bez domova, ľudí v núdzi a všetkých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ako dobrovoľníci budete spolupracovať s našimi klientmi prostredníctvom rozhovorov, spoločných aktivít (spoločenské hry, upratovanie priestorov, rozhovory). Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov; www.gkcharita-po.sk
7
7. Gréckokatolícka charita Prešov – blízko pri človeku
Naším poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi. Gréckokatolícka charita Prešov ako účelové zariadenie Cirkvi poskytuje svoje sociálne a zdravotnícke služby doplnené ďalšími službami v prospech našich klientov. Ročne sa snažíme pomôcť vyše 2 000 ľuďom v núdzi bez domova, rodinám v ťažkej životnej situácií, seniorom, deťom, duševne chorým atď. Stáť blízko pri človeku chceme aj spolu s vami, mladými. Chceme vám predstaviť celkovo našu službu v našom ústredí v centre Prešova, ale aj zoznámiť vás s osudmi ľudí, ktorých sprevádzame. Máme pre vás pripravenú aktívnu prezentáciu našej práce prepojenú s dobrovoľníckymi aktivitami na Centre. Počet účastníkov: 15 ľudí Miesto: Hlavná 2,080 01 Prešov; www.gkcharita-po.sk
08._logo-1-b-cmyk - Silvia Popoviüov†
8. Gréckokatolícka charita Prešov – blízko pri človeku so závislosťou
Resocializačné stredisko Domov nádeje je pobytová forma služby, v ktorej sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu a iných závislostí. Pre dobrovoľníkov máme pripravenú simulovanú terapeutickú skupinu pre mladých ľudí, ktorí budú spolu s odborným terapeutom riešiť konkrétne prípady života závislého. Aspoň na chvíľu okúsia, aké negatívne dopady má pre človeka pravidelné užívanie omamných látok. Okrem tejto interaktívnej skupinovej práce mladí zažijú, ako prebieha rozvoj pracovných zručností v zariadení. Počet účastníkov: 12 ľudí (len muži) Miesto: Jarková 79, 080 01 Prešov; www.gkcharita-po.sk
09._Centrum Sigord_cpr-logo
9. Centrum pre rodinu – Sigord
Je zamerané na duchovnú obnovu rodín a prevenciu, poradenstvo, konkrétne formačné a prevenčné kurzy pre manželské páry, kurzy pre snúbencov a tiež formácia rodín cez prázdninové týždne pre rodiny s deťmi. V rámci Popoludnia angažovanosti by ste nám pomohli s prácami okolo domu a na pozemku – údržba okolia, skrášlenie okolia plota, maľovanie detských preliezok alebo altánku. Počet účastníkov: 30 ľudí Miesto: Zlatá Baňa – Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce; www.centrumsigord.sk
10
10._logotype_navrat_big
10. Relevant, n. o.
Relevant, n.o. sa venuje podpore neformálnej dobrovoľníckej práce s deťmi z detských domovov a s mládežou, práci s mladými ľuďmi po ich odchode z detských domovov. Ste pozvaní k praktickej pomoci v Dielni pre život, tvorivých dielňach, v Domove na polceste Hniezdo. Budete mať tiež možnosť prakticky sa zapojiť do aktivít organizovaných v klubovni Puzzle, poskytnúť praktickú pomoc s bežnými vecami, napr. s upratovaním, zušľachťovaním a skrášľovaním nášho prostredia spolu s našimi dievčatami-klientkami.

Návrat o. z.
Naša činnosť sa zameriava hlavne na podporné služby náhradným rodinám. Budete mať možnosť vidieť odborný prístup k detským klientom, zapojiť sa do aktivít s nimi, čím ochutnáte inakosť, prekročíte bariéru predsudku a scitliviete na potreby. Oceníme pomoc pri letnej údržbe a obnove priestorov po celoročných akciách. Dostanete možnosť nahliadnuť do života detí, ktoré nemali šťastie vyrastať v bezpečných, trvalých vzťahoch.   Počet účastníkov: 15 ľudí Miesto: Svätoplukova 12, 080 01 Prešov; http://www.relevant.sk http://navrat.sk/
12
11. Rómsky inštitút - Roma institute, n. o.
Komunitné centrum pôsobí ako podporná služba pre ľudí žijúcich v lokalite Stará Teheľňa – separovanej rómskej komunity žijúcej na území Prešova. Komunitné centrum vykonáva špecializované poradenstvo, základné poradenstvo, ochranu práv a záujmov klientov, nízkoprahové aktivity, vzdelávacie aktivity, zaoberá sa zamestnanosťou. Pozývame mladých dobrovoľníkov na pomoc pri príprave a realizácii Letných olympijských hier Stará Tehelňa – OH ST 2018 – pomoc pri stanovištiach jednotlivých športových disciplín, pri zapisovaní výsledkov a pri vyhodnocovaní súťaží.
 Počet účastníkov: 50 ľudí Miesto: K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov; www.romainstitute.sk
12._ PreÁov_kraj_o_logo_psk_fareb_sirka
12. Simulované zasadanie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Kompetencie VÚC sú rozsiahle a zasahujú priamo do života občanov. Napríklad v oblasti cestovného ruchu, civilnej ochrany, dopravy, kultúry, sociálnej pomoci, školstva a športu, územného plánovania a ochrany životného prostredia, zdravotníctva. Sú zodpovedné za stredné školy, centrá voľného času, internáty a majú vplyv na zdravotnícke zariadenia. Ponúkame vám účasť na simulovanom zasadaní zastupiteľstva PSK. Program bude pripravený dopredu a ako účastníci sa máte dobre pripraviť, aby ste boli schopní kompetentne sa rozhodnúť a prijať správne riešenia v prospech občanov. Počet účastníkov: 80 ľudí Miesto: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov; https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/
14
13. Simulované zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska s počtom obyvateľov vyše 90 000. Medzi kompetencie patrí napríklad poskytovanie opatrovateľskej služby, zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne, hospodárenie s vlastným alebo štátnym majetkom, rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, miestne komunikácie, verejné priestranstvá, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o verejný poriadok. Ponúkame vám účasť na simulovanom zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Program bude pripravený dopredu a ako účastníci sa máte dobre pripraviť, aby ste boli schopní kompetentne sa rozhodnúť a prijať správne riešenia v prospech občanov.

Počet účastníkov: 80 ľudí

Miesto: Mestský úrad v Prešove, Jarkova 24, 080 01 Prešov; https://www.presov.sk/

15
14. Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov
Od roku 2006 poskytujú právnu pomoc, ak pre nedostatok peňazí nemôžete využívať iné právne služby. Ponúkame možnosť oboznámiť sa s našou prácou, povedať si niečo aj o finančnej gramotnosti a o tom, že peniaze sa nezískavajú pôžičkami, ale prácou. Chceme vás oboznámiť s podmienkami oddlženia fyzickej osoby (osobným bankrotom) a vypĺňaním tlačív potrebných pre jeho úspešnú realizáciu, aby ste v budúcnosti mali možnosť sprevádzať osoby, ktoré sa dostanú do takejto situácie a mohli byť nápomocní v komunikácii s Centrami právnej pomoci. Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: Slovenská 40, 080 01 Prešov; www.centrumpravnejpomoci.sk
16
15. Venuše
OZ Venuše založili ženy – onkologické pacientky a sympatizantky, ktoré majú skúsenosť s onkologickým ochorením v rodine. S podporou chorých žien, v záujme prevencie a včasného zistenia choroby, je žiaduce oslovovať, poučiť a zbaviť strachu z predsudkov aj zdravé ženy! Preto sme si dali za cieľ pomoc onkologickým pacientkam. Oboznámime vás s našou činnosťou a našimi príbehmi. Máme na vás tiež prosbu, aby ste sa pozreli na našu webovú stránku a pomohli nám, ako ju vylepšiť a celkovo lepšie medializovať túto závažnú skutočnosť aj medzi mladými ľuďmi pomocou sociálnych sietí.
 Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: Požiarnická 17, 080 01 Prešov; http://www.venuse-po.sk/
16._Duchovn† slußba vo FNsP J.A. Reimana v PreÁove pre hospitalizovanžch pacientov a person†l
16. Duchovná služba vo FNsP J.A. Reimana v Prešove pre hospitalizovaných pacientov a personál
Sme skupina dobrovoľníkov, ktorí sa pod vedením duchovných otcov a so súhlasom vedenia nemocnice venujú pacientom po ľudskej a duchovnej stránke. Očakávame vás na svätej omši o 15.15 h. Boli by sme radi, ak by sa našli medzi vami hudobníci a speváci, ktorí by svojím spevom mohli oživiť sv. omšu a v čase pred ňou si pripravili niekoľko piesní. Po nej vás kňaz a nemocniční dobrovoľníci zasvätia do svojej služby a v ich sprievode, ak to bude vhodné a nebude narúšať úctu voči pacientom, budete mať príležitosť navštíviť niektorých chorých na onkologickom oddelení. Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: 
Jána Hollého 5898/14, 081 81 Prešov; http://www.fnsppresov.sk/pacientom/1586/
18
17. Domov sv. Dominika, Petrovany
Cieľom jeho činnosti je ponúknuť chorým a starým ľuďom také služby, ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť o dušu, ducha a telo. Týmto dielom chce kongregácia prispieť k prehĺbeniu úcty k životu a dôstojnosti človeka v každom veku, nehľadiac pritom na jeho sociálne postavenie. Zároveň chce poukázať na hodnotu človeka a staroby, v ktorej sa odzrkadľuje celoživotná múdrosť potrebná pre orientáciu každej generácie. Vám, dobrovoľníkom z P18, chceme predstaviť našu službu, zoznámiť vás s našimi starkými a vziať ich trochu na vzduch, na prechádzku či na zmrzlinu.
 Počet účastníkov: 20 ľudí Miesto: 082 53 Petrovany 115 ; http://domovsvdominika.sk/
19
18. Simulovaný proces na okresnom súde
Služba ľuďom nie je len sociálna služba, ale slúžime aj uplatňovaním princípov sociálnej náuky Cirkvi a službou občianskemu spoločenstvu. Taká je aj práca sudcov. Okresný súd taktiež otvára dvere pre mládež z P18 a pani podpredsedníčka Okresného súdu JUDr. Eva Farkašová pripravuje v spolupráci s kolegami simulované súdne pojednávanie. Počet účastníkov: 30 ľudí Miesto: 
Grešova 2866/3, 080 01 Prešov; https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/detail/sud/156
20
19. Dom sv. Kozmu a Damiána
Službu v našom dome zabezpečuje Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o zariadenie opatrovateľskej služby a Domov sociálnych služieb a o Špecializované zariadenie. Vďaka vám chceme napomôcť seniorom zmysluplne stráviť čas a mať obapolnú radosť zo vzájomného obohatenia. Vy, mladí, môžete načerpať skúsenosti zo životnej múdrosti seniorov a seniorom zase pomôže šikovnosť mladých, aby si mohli zašportovať či vyjsť do prírody. Môžete sa dozvedieť o našej službe, absolvovať rýchlovýcvik obsluhy a manipulácie s postihnutým človekom (obsluha invalidného vozíka, zdvíhacích zariadení –vyskúšate si to najprv sami na sebe, čo sa určite nezaobíde bez úsmevu a dobrej nálady) a ako bonus – vyskúšanie získaných zručnosti v praxi v rámci spoločného športového popoludnia s vozičkármi, vychádzky do okolia. Napokon môžete získať čestné certifikáty dobrovoľníkov. Počet účastníkov: 25 ľudí Miesto: Rumanova 6, 080 01 Prešov; www.domkad.eu
21
20. Gréckokatolícka charita Prešov, farská charita Okružná
Činnosť je zameraná na revitalizáciu životného prostredia, prípravu spoločenských a kultúrnych podujatí alebo duchovný program. Počas roka sme rozbehli činnosť detského speváckeho zboru a v spolupráci s charitou sme usporiadali viaceré zbierky potravín alebo školských potrieb. Môžete sa zapojiť do brigády čistenia lesa v katastri obce Okružná s cieľom skrášlenia životného prostredia obyvateľov regiónu. V prípade nepriaznivého počasia to bude beseda o ochrane prírody v nadväznosti na encykliku Laudato si. Účastníci si môžu zobrať pracovné rukavice. Počet účastníkov: 15 ľudí Miesto: Okružná č. 15, 082 12 Okružná (obec Okružná je vzdialená 14 km od Prešova); www.gkcharita-po.sk
22
21. Občianske združenie Barlička
Našou víziou je búrať bariéry medzi zdravými a telesne alebo mentálne postihnutými ľuďmi. Snažíme sa znevýhodnenú mládež a seniorov zapojiť do normálneho života a podporovať ich rodiny. OZ Barlička má Centrum sociálnych služieb, Súkromnú praktickú školu, pracovné stredisko Radosť, chránenú dielňu, Centrum voľného času, Materské centrum Radosť, Poradenské centrum, Fit centrum. Počítame s vašou pomocou pri aktivitách s mladými telesne a mentálne postihnutými ľuďmi a pri aktivitách so seniormi. Počet účastníkov: 12 ľudí Miesto: Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov; www.barlicka.sk
23
22. Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov
Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. Môžete si u nás vyskúšať, ako poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchranky. Počet účastníkov: 30 ľudí Miesto: Jarková 45, 080 01 Prešov; www.redcross.sk
CJ VH DSJ
23. Congregatio Jesu, slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Prešov a výrobňa hostií
Formujeme predovšetkým (ale nielen) dievčatá a ženy v duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca, katechézou, výchovou v školách, rodinách aj farnostiach. Privádzame a pripravujeme ľudí k prijatiu sviatosti zmierenia a ostatných sviatostí, spolupracujeme s kňazmi v pastorácii, predovšetkým sa sústreďujeme na ženy v ťažkostiach života. Ukazujeme cestu späť k Bohu a pomáhame tým, ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili od Cirkvi. Chceme vám dať príležitosť pomôcť sestrám CJ v Dome sv. Jozefa. A ukážeme vám, ako sa na Slovensku vyrábajú hostie. Počet účastníkov: 20 ľudí (nad 18 rokov) Miesto: Kmeťovo stromoradie 4, 080 01 Prešov; www.vyrobnahostii.sk
25
24. Detský domov Prešov

Detský domov v Prešove poskytuje prioritne ošetrovateľskú starostlivosť – starostlivosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou zmyslových, mentálnych a fyzických postihov. Naším poslaním je zabezpečenie kvalitnej odbornej starostlivosti po všetkých stránkach deťom a to v rámci výchovných skupín, ošetrovateľských, opatrovateľských skupín, a tiež v profesionálnych rodinách. Mladí sa môžu zapojiť do spoločenských či kolektívnych hier, spolutvoriť umenie (tvorivé dielne, hudba, tanec, spev), zúčastniť sa na praktickej ukážke práce s dieťaťom v multisenzorickej miestnosti Snoezelen, stráviť čas v rozhovoroch s deťmi, zažiť ich pestrosť, vnímať ich potreby, túžby a reagovať na ne.

Počet účastníkov: 20 ľudí (obsadené)

Miesto: Požiarnická 3, 080 01 Prešov; http://www.dedpo.sk

26
25. MINTAKA, n. o. – Zariadenie pre seniorov
Sme neštátne zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka klientom v dôchodkovom veku komplexné poskytovanie sociálnych služieb. Naším cieľom je zabezpečiť každému klientovi dôstojné a príjemné prežívanie každého dňa a dodávať im potrebný pocit istoty. Môžeme ponúknuť mladým možnosť participovať na denných aktivitách klientov a činnostiach, ktoré realizujeme s cieľom aktivizovať klientov a podporovať ich v samostatnosti. Tiež sa môžete aktívne zúčastniť na záujmových aktivitách klientov, svojou prítomnosťou spríjemniť našim klientom popoludnie, priniesť trochu zmeny do denného stereotypu klientov. Počet účastníkov: 20 ľudí Miesto: Fraňa Kráľa 12, 080 01 Prešov; http://www.mintaka.sk/
27
26. Zariadenie pre seniorov Náruč
Naším poslaním je poskytovať pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo samostatného života. Pre 150 ľudí poskytujeme celoročný pobyt, ambulantnú starostlivosť a stravovanie seniorov... Môžete sa zapojiť do sociálnej práce so seniormi – rozhovor, sprevádzanie, sociálna rehabilitácia, vedomostné, spoločenské a športové aktivity. Počet účastníkov: 20 ľudí Miesto: Veselá 1, 080 01 Prešov; www.zpsnaruc.sk
28
27. Prešovské dobrovoľnícke centrum – PDC
Prešovské dobrovoľnícke centrum pôsobí na území mesta Prešov už desať rokov. Združenie dlhodobo a systematicky v meste Prešov spája ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebujú. Pomôžete vytvoriť motýlie zákony, bylinkovú špirálu, prírodnú zvonkohru či senzomotorický chodník. Pri jednoduchých manuálnych prácach: čistenie, vykopanie jám, vozenie štrku, humusu, výsadba bylín a podobne sa pod odborným vedením zveľadí vonkajších priestorov MŠ. Deťom tak vytvoríme netradičné, bezpečné a inšpiratívne miesto na učenie sa o prírode v prírode. Počet účastníkov: 8 ľudí Miesto: Čapajevova 9, 080 01 Prešov ; http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality
29.
28. Komunitné centrum Tobiáš
Víziou KC Tobiáš je poskytovať sociálnu pomoc rómskemu obyvateľstvu aj z marginalizovaných oblastí. KC je miestom prvého kontaktu, kde klient môže riešiť svoju sociálnu situáciu, ale aj zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Budete mať príležitosť vyskúšať si rolu pracovníka komunitného centra, ktorá bude spočívať v plánovaní aktivít a v následnej realizácií spolu s klientmi. Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: KC Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov; https://sms-tobias.webnode.sk/
30
29. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
CSS Vita vitalis poskytuje sociálne služby pre 155 prijímateľov v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pre demencie, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. Naším cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšie služby, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, sú odozvou na potreby občanov a ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Mohli by ste sa venovať starým ľuďom prostredníctvom doprovodu pri pobyte vonku a rozhovormi. Počet účastníkov: 15 ľudí Miesto: Volgogradská 5, 080 01 Prešov; www.cssvolgpo.sk
31
30. OÁZA – nádej pre nový život, n. o.
Pomocou Boha a dobrých ľudí chceme pomôcť ľuďom v núdzi ale aj spoločnosti, v ktorej žijeme. Pomáhame ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. Postupne sa nám podarilo vytvoriť komunitu, v ktorej klienti majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu, práčovne, ale aj príležitostí a možností pracovať – tak, že sa podieľajú na chode Oázy. Tým, že sa klienti postupne podieľajú na spoločnom živote, sa vlastne posúvajú ďalej a vyššie aj vo svojom živote. Perličkou v našom útulku pre ľudí bez domova je útulok pre týraných a nechcených psov. Chceme vás zoznámiť s naším životom a dať vám príležitosť pomôcť prácou v našom areáli. Počet účastníkov: 150 ľudí Miesto: Záhrada Bernátovce 779, Košice, pošta 044 13 Valaliky; http://new.oaza-nadej.org/
4AD82C2493A54DBFBDAB32C5B967BE90
31. Solivar pri Prešove
Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne /rezervoáre soľanky/, huta, varňa, sklad soli /komory/, kováčske dielne a klopačka /turňa/. Múzeum svojou polohou aj s mestskou časťou Solivar, časť Soľná Baňa tvoria pamiatkovú rezerváciu, ktorá si vyžaduje neustálu starostlivosť o objekty, ktoré sú technickým a jedinečným fenoménom nielen u nás, ale aj v Európe. Dobrovoľníci by svojou pomocou priložili ruku k dielu k zachovaniu a zveľadeniu historických objektov kde ruky tunajších predkov po celé generácie prinášali do každého kúta v celom Uhorsku soľ, ktorá dodávala tu správnu chuť každému jedlu. – Naučme sa byť soľou zeme. Počet účastníkov: 20 ľudí Miesto: NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar https://www.muzeum.sk/solivar-v-presove.html
IMG_4612
32. Hasičský a záchranný zbor v Prešove
Hasičský a záchranný zbor v Prešove plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, vykonáva štátny požiarny dozor, plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia. Ďalej poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia. Dobrovoľníci budú mať možnosť spoznať činnosť hasičov a záchranárov a ich techniku. Počet účastníkov: 20 ľudí Miesto: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove , Požiarnická 1, 
080 01 Prešov https://www.minv.sk/?uvod-5
33. Väzenská duchovná služba
Úlohou Väzenského vikariátu je zabezpečovať vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže katolíckym veriacim na základe ich osobitných životných podmienok a špecifickej formy duchovnej starostlivosti. Patrí pod Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vikariát ponúka svoje duchovné služby pokrsteným v Katolíckej cirkvi alebo do nej prijatým, ktorí sú členmi alebo majú priamy alebo nepriamy vzťah k ZVJS. Ide o príslušníkov a zamestnancov ZVJS, ich rodinných príslušníkov, osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, ktoré sú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. Katolícka väzenská dobrovoľná služba je činnosť, vykonávaná dobrovoľníkmi a je určená ľuďom, ktorí sa dostali do väznice. Prednostne je zameraná na poskytovanie katolíckej duchovnej služby. Dobrovoľníci sa oboznámia s väzenskou duchovnou službou. Počet účastníkov: 10 ľudí Miesto: Ordinariát OS a OZ SR, personálna farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopku, Ústav na výkon väzby Prešov, Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov 1 http://vikariat-zvjs.fara.sk/vazenska-farnost/presov-uvv

ŽIVÉ KNIŽNICE

35
34. Gréckokatolícka charita Prešov - Predaj mesačníka Cesta 
Dozviete sa bližšie informácie o problematike a naučiť sa rozlišovať, aká pomoc ľuďom v núdzi je naozaj potrebná, tak aby nebola zneužitá. Môžete si taktiež vyskúšať priamo na ulici na vlastnej koži, aké je to byť distributérom pouličného časopisu Cesta. Tiež si môžete na určitú dobu skúsiť predaj časopisu priamo na ulici v dvojiciach/trojiciach. Zakúpite si podľa vlastného uváženia určitý počet časopisov (za 0,70 € ako pre distributérov) a na presne stanovených miestach v meste Prešov budete predávať časopisy. Počet účastníkov: 100 ľudí www.gkcharita-po.sk
36
35. Gréckokatolícka charita Prešov – Obchodovanie s ľuďmi
Dom sv. Faustíny je domov na polceste pre ženy v núdzi. Poskytujeme odborné sociálne služby s cieľom znovu ich plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Prostredníctvom osobných skúseností sa dozviete bližšie informácie o tomto fenoméne. Reálne príbehy obchodovaných dievčat stvárnite simulovaným spôsobom, aby ste lepšie pochopili problematiku obchodovania. Počet účastníkov: 50 ľudí www.gkcharita-po.sk
37
36. DORKA, n. o. pobočka Prešov
DORKA, n. o. pobočka Prešov patrí do siete sociálnych centier  na Slovensku. V Prešove sústredí všetky svoje sily najmä na pomoc rodinám a osamelým matkám s deťmi v núdzi bez vlastnej strechy nad hlavou. Chceme vás oboznámiť s prácou nášho centra. Rozdelíme vás do viacerých skupín, pričom vytvoríme viacero stanovíšť, na ktorých sa oboznámite s prácou Úsmevu ako dar, s životom konkrétneho centra DORKA, s príbehmi matiek, ktoré sa snažia zlepšiť život svojich detí a so svedectvom mladých dospelých (bývalých domovákov), ktorí našli svoju cestu k Bohu. Počet účastníkov: 150 ľudí www.centrumdorka.sk
38
37. Gréckokatolícka rómska misia
Našou víziou je sprevádzať rómsky ľud cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť. O rómskej misii vychádza aj štvrťročník Rómska Samária, ktorý chce informovať najmä Slovákov o pozitívnych veciach pri ohlasovaní evanjelia v rómskych komunitách. Dozviete o mnohých pozitívnych veciach, ktoré sa dejú v rómskych komunitách. Obrátení Rómovia prídu, aby sa s vami stretli a vydali svedectvo svojho života a aby ste sa navzájom obohatili svojou skúsenosťou a cez osobné stretnutie prekonávali spolu predsudky, ktoré vládnu v našej spoločnosti.  Počet účastníkov: 100 ľudí
39
38. Forlife mission tím
Sme nadšenci pre ŽIVOT, skupina študentov v Bratislave, ktorým záleží na dianí v spoločnosti. Naším cieľom je vnášať myšlienky krásy a hodnoty, hľadať odpovede na bioetické otázky a rozširovať povedomie o týchto témach. Ak máš odvahu vykročiť pre tých, ktorí ešte kráčať nemôžu, pozývame ťa do misie, ktorá stojí zato! Vás, ktorí sa rozhodnete dobrovoľníčiť s nami za život nenarodených detí, čakajú aktivitky, v ktorých sa bližšie zoznámite prolife témou. Čo očakávať? Citáty a pantomíma s prolife tematikou, spolu odhalíme, aké je dieťatko veľké, keď je ešte v brušku. A to najlepšie na koniec. V tejto aktivite nebude chýbať adrenalín, odvaha, a ani vlastná kreativita a angažovanosť. Úlohou bude vyraziť do ulíc Prešova, pýtať sa ľudí, akú hodnotu má pre nich život a natočiť s nimi krátke videá. Počet účastníkov: 30 ľudí www.facebook.com/iniciativa4life/ www.4life.sk

REČ SKUTKOV (Krajší Prešov)

IMG_4574
Môcť pracovať, mať prácu, môcť pre seba a pre druhých niečo urobiť je pre mnohých ľudí veľkým šťastím. Práca hrá v Božom pláne významnú úlohu. Boh človeku uložil, aby si podmanil zem a staral sa o ňu (Gn 1,28). Dobre vykonávať jednoduchú prácu spája človeka aj s Ježišom, ktorý sám bol robotníkom. Naviac, obhospodarovať zem trvalo udržateľným spôsobom, a tvorivo rozvíjať jej možnosti pripodobňuje človeka k jeho Stvoriteľovi  (Docat 134) a dáva mu účasť na Stvoriteľskom diele. Naším cieľom je, aby Prešovčania pocítili závan lásky a dobroty nielen v duchovnej atmosfére mesta, ale aj na konkrétnych miestach, keď sa v piatok, 27. júla večer porozhliadajú po svojom okolí. Radi by sme Prešov oslovili aj rečou skutkov - konkrétnymi malými činmi, ktoré prispejú ku kvalite života mesta a okolia. Dobrovoľníctvom môžeme meniť veci k lepšiemu a prehĺbiť naše spoločenstvo.

Do akých činov ste pozvaní? (Počet účastníkov: 20 ľudí - v každom číslovaní)

39. - 53. Čistenie a natieranie zábradlí 54. - 58. Prekopávanie pieskovísk s upratovaním a s maľovaním preliezok a lavičiek 59. - 68. Odburiňovanie pri chodníkoch a cestách 69. - 73. Zber odpadkov 74. - 88. Čistenie rigolov, kopanie, fúrikovanie 89. - 98. Čistenie lesa,  odkonárovanie a pod. 99. - 103. Zametanie chodníkov 104. - 108. Pomoc pri obnove hradu Šebeš 109. - 113. Ekopark-revitalizácia, starostlivosť o zvieratá 114. - 118. Amfiteáter - revitalizácia, čistenie 119. - 126. Pomoc vo farnostiach 127. - 131. Natieranie plota 132. - 133. Sadenie stromčekov 134. Kosenie s krovinorezom 135. - 136. Strihanie kríkov 137. - 138. Ošetrovanie drevín v meste – rekultivácia 139. Revitalizácia objektu Kina Scala, čistenie, natieranie 140. - 141. Čistenie stĺpov od plagátov

Zoznam vypracoval tím Popoludnia angažovanosti