Základné info

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Stretnutia mladých v menších rozmeroch, v jednotlivých diecézach sa konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii pokračoval aj emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca – pápež František.

Z tejto myšlienky vznikli Národné stretnutia mládeže (NSM), ktoré prebiehajú v duchu SDM. NSM sú predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Konajú sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015. Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom).

KEDY A KDE

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove.
Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30
)

CIEĽ NSM

Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

DOTERAJŠIE NSM

2015 – Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)
Po R13 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Predchádzalo SDM 2016 v Krakove.
Motto: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

2013 – Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013)
Historicky prvé Národné stretnutie mládeže na Slovensku sa uskutočnilo v Ružomberku. Prebiehalo paralelne so SDM 2013 v Rio de Janeiro. Motto: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Porov. Mt 28, 19)

TÉMA 

Národné stretnutie mládeže priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú vždy svoju tému, ktorú určí pápež. Súčasný Petrov nástupca určil témy najbližších troch ročníkov SDM.  Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Tridsiatydruhý svetový deň mládeže (2017) mal tému Máriinych slov z Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Táto téma bude ústrednou témou P18 v Prešove. Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ ( Lk 1,38).

TÉMY PREDOŠLÝCH NSM

Témou Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral Svätý Otec František. Bol to citát z Matúšovho Evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Práve ním bola inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 „Čistý rok“ (rok plný milostí a nových inšpirácií pre mladých ľudí na tému čistoty), ako aj samotný program P15. Bola to zároveň téma posolstva k 30. SDM.

Témou Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) bola myšlienka, ktorá bola zároveň mottom SDM 2013 „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 28,19). Súčasťou bola aj duchovná príprava. Bola postavená na koncepte, ktorý vďaka námetom predstavil zákulisie najbližších i minulých SDM, ich patrónov i myšlienky pápeža, ktorý pozýva práve mladých na SDM. Originálne názvy DNU, DOLE, OKOLO, VON a HORE pozvali mladých, aby sa vydali na cestu hlbšie k sebe samému, k blížnemu a k Bohu.

PATRÓNI NSM

Každé Národné stretnutie mládeže majú svojich patrónov a orodovníkov.  Inšpiráciu sme našli vo Svetových dňoch mládeže. Sú to nasledovaniahodné vzory, blízke mladým ľuďom nielen svojim vekom. Patróni Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove ešte oficiálne neboli oznámení.

Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) mala 15 patrónov. Tvorili takzvanú „Pätnástku“ –  15 mladých ľudí, ktorí odišli do večnosti v povesti svätosti a teraz doslova „vidia Boha“. Boli medzi nimi laici – Dominik Savio, Laura Vicuňová či Mária Goretti, rehoľníci – Terezka z Lisieux, Alojz Gonzaga, zástupcovia prvotnej cirkvi – Tarzícius, stredoveku – Jana z Arcu i súčasnosti – Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Gianna Beretta Mollová či Chiara Luce Badanová. Boli medzi nimi aj vzory zo Slovenska – Zdenka Schelingová, Anka Kolesárová, Tomáš Munk a Janko Havlík.

Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) mala dvoch patrónov – sv. Cyrila a Metoda.

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené